Fysiotherapie Keep on Moving
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fysiotherapie Keep on Moving

Openingstijden

De openingstijden staan op de website vermeld:                                                  www.fysiotherapiekeeponmoving.nl

Contact

De praktijk is telefonisch bereikbaar op nummer 0651982236 van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur. Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken, u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. De praktijk is altijd per mail bereikbaar: info@fysiotherapiekeeponmoving.nl . Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

 

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars heeft Fysiotherapie Keep on Moving een contract afgesloten. Om zeker te weten of fysiotherapie voor u vergoed wordt, is het verstandig om uw polis door te nemen of contact met uw zorgverzekering op te nemen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met Fysiotherapie Keep on Moving. De lijst met tarieven staat vermeld op de website www.fysiotherapiekeeponmoving.nl .

 

Aanmelden

Wanneer u zich aanmeldt, wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens, uw verzekering en indien van toepassing, de verwijsbrief.

Het is sinds 2006 mogelijk zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut te gaan. Wanneer u zonder verwijsbrief komt, zal eerst een screening worden uitgevoerd om te kijken of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent of dat een bezoek aan de huisarts toch gewenst is.

 

De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak neemt u het volgende mee:

-          Indien van toepassing de verwijsbrief

-          De gegevens van uw ziektekostenverzekering

-          Geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs etc.)

-          Een handdoek

-          Indien van toepassing (een lijst met) hulpmiddelen die u al gebruikt

Wanneer u in de praktijk komt, kunt u plaats nemen in de wachtkamer en wordt u door de fysiotherapeut opgehaald. Eerst worden de persoonsgegevens gecheckt. Hierna begint de anamnese, een vraaggesprek over uw klachten. Wanneer uw klacht helder is, wordt gestart met een lichamelijk onderzoek. Voor het onderzoek kan het handig zijn makkelijke kleding te dragen. Omdat u zich soms gedeeltelijk moet ontkleden voor het onderzoek is het voor u als patiënt handig om hier rekening mee te houden bij het aankleden. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld. Hierin bespreken we ook hoe veel behandelingen er nodig zullen zijn. Hierna wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Voor dit eerste bezoek wordt 45 minuten uitgetrokken. De behandelingen hierna duren 30 minuten. Bij thuisbezoek wordt dezelfde werkwijze gehanteerd.

 

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. U kunt hiervoor bellen naar 0651982236 of mailen naar info@fysiotherapiekeeponmoving.nl. Na 20.00 ‘s avonds en voor 8.00 ’s ochtends en op zondag kunt u de voicemail inspreken. Omdat niet of niet tijdig afgezegde afspraken niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekering, dient u de rekening zelf te betalen.

 

Kwaliteit

Fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Fysiotherapie Keep on Moving staan altijd geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteits Register (CKR).

 

Privacy

De praktijk van Fysiotherapie Keep on moving beschikt over een afgesloten behandelruimte, waardoor uw privacy is gewaarborgd. Voor een behandeling bij u thuis bent u zelf verantwoordelijk voor de privacy.

 

Waarneming

Wanneer uw fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, wordt de behandeling overgenomen door een andere fysiotherapeut die aan de kwaliteitseisen voldoet. Bij kortdurende afwezigheid wordt met u naar een ander moment van behandelen gezocht.

 

Stagiaires

Als de praktijk stagiaires fysiotherapie heeft kan het zijn dat de stagiaire, met uw goedkeuring, meekijkt met de behandeling of een deel van de behandeling uitvoert.

 

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij dat u zorgt voor persoonlijke hygiëne en een goede lichaamsverzorging.

 

Klachten

Wanneer u een klacht heeft of niet tevreden bent over de bejegening of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit bij hem of haar melden. Er zal dan een klachtenformulier ingevuld worden. Uw klacht wordt behandeld volgens de richtlijnen van het KNGF.

 

Privacyreglement

Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen wordt een registratie van uw medische en administratieve gegevens bijgehouden. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Hierin staan de regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

 

Reglement:

Naast de Wet op Persoonsregistraties zijn er een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Deze vindt u hieronder:

 

•             Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten binnen het team, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

•             U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

•             Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

•            Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

•             Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

•             Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

•             Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Indien gewenst kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen.

 

Betaling

-          Voor het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent dienen wij direct een declaratie in bij de zorgverzekeraar, hier merkt u vaak niks van.

-          Voor het aantal behandelingen dat niet vergoed wordt ontvangt u een factuur. U dient deze factuur binnen 14 dagen te betalen tenzij anders afgesproken, dit wordt dan     schriftelijk vastgelegd. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan zijn wij gerechtigd, na aanmaning, over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen.

-          Als u in gebreke blijft na de aanmaning, hebben wij het recht incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen in dat geval voor uw rekening. De incassokosten bedragen minimaal 15% over de eerste Euro 2.500. Over de volgende Euro 2.500 zijn de minimale incassokosten 10%, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,00 exclusief omzetbelasting.

 

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

 

Niet roken

Binnen de praktijk is het niet toegestaan om te roken.

 

Niet reanimeren

Wanneer u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Draagt u deze verklaring niet zichtbaar op uw lichaam, dan zijn wij in alle gevallen verplicht te reanimeren. U kunt bij de Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl) en bij de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl) een niet-reanimeren verklaring aanvragen.

 

Actueel nieuws

Voor de actuele stand van zaken en veranderingen verwijzen wij u naar de website:

www.fysiotherapiekeeponmoving.nl